11 พฤษภาคม 2562 รพ.ตรัง ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะภายในโรงพยาบาล พร้อมขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมโครงการธนาคารขยะ

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG***************

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เปิดเผยว่าในแต่ละวันมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากจากกระบวนการทางการแพทย์ การรักษาพยาบาล และอื่น  เป็นจำนวนมาก ทั้งขยะทั่วไป ขยะ Recycle ขยะติดเชื้อ และขยะเคมีอันตราย โรงพยาบาลตรังจึงได้ให้ความสำคัญในการคัดแยกขยะภายในโรงพยาบาลตรัง เพราะการทิ้งขยะให้ถูกถัง จะสามารถยับยั้งการแพร่เชื้อได้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ ทั้งการการเก็บและขนย้ายขยะ เทคนิคการขนย้าย พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์อำนวยการความสะดวกในการให้บริการกับผู้รับบริการของโรงพยาบาลตรัง เพื่อแยกขยะให้ถูกประเภทและช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย รวมถึงโครงการธนาคารขยะ ทำการรับซื้อขยะรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ในทุกวันวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ในเวลา 14.00-15.30 น. เพื่อสร้างรายได้ให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาลตรังอีกด้วย